Waterstofgas de oplossing?

De chemiebedrijven Dow Benelux, Yara en ICL-IP Terneuzen gaan onderling waterstof uitwisselen via een bestaande gaspijpleiding van Gasunie, onder het Kanaal bij Terneuzen.

Deze gaspijpleiding, loopt van DOW via ICL-IP naar Yara.

  • DOW Benelux produceert waterstof als restproduct
  • kunststofmestbedrijf Yara en broomproducent ICL-IP gebruiken  het als grondstof in hun productieproces

Waterstof

De overeenkomst, die de inkoop van waterstof voor ICL-IP en Yara (deels) overbodig maakt, moet de CO2-uitstoot van alle betrokken bedrijven reduceren en kan rekenen op een Green Deal van de overheid.De samenwerking zou jaarlijks 4.500 ton waterstof moeten transporteren, 10.000 ton CO2 moeten besparen en 320 vrachtwagens van de weg afhouden, denken de partners.

Green Deal

Om dit voornemen te bekrachtigen ondertekende minister Kamp van Economische Zaken vandaag met de betrokken partijen de Green Deal ‘Waterstof voor de regio’.

Financiering

De provincie Zeeland draagt maximaal € 200.000,- bij aan een studie naar de tweede fase van de waterstofsymbiose.

Samenwerkende partners

Dow, Gasunie, ImpulsZeeland, Zeeland Seaports, Provincie Zeeland, SDR – Smart Delta Resources, Yara, Ministerie EZ, ICL-IP

De uitwisseling van waterstof is één van de vlaggenschepen van SDR – Smart Delta Resources, waarin 12 grote bedrijven in de chemie, food, staal en energie in Zuidwest-Nederland reststromen en energie willen benutten.

Subsidie: Green Deal

Bron: GasUnie

Aanvullende maatregelen in EnergieAkkoord

Energie

Met een pakket aanvullende afspraken en een maximale inzet van de uitvoerende partijen moet het toch nog kunnen lukken om de doelen van het energie-akkoord te halen, constateert Ed Nijpels vandaag bij de overhandiging van de Uitvoeringsagenda EnergieAkkoord. Er moet snel meer wind op land komen, en bedrijven moeten gaan bewijzen dat ze alle benodigde eneriebesparingmaatregelen genomen hebben.

Ondanks het stijgende energiegebruik door de economische groei en de lage besparingsruimte door de lage energieprijzen, is het gelukt afspraken te maken waarmee de hoofddoelen van het energieakkoord binnen bereik moeten blijven, stelt Ed Nijpels, als voorzitter van de commissie borging EnergieAkkoord voor duurzame groei. De productie van hernieuwbare energie moet daarvoor in 2020 14 procent uitmaken en in 2023 16 procent. Daarnaast moet Nederland gemiddeld 1,5 procent energie per jaar besparen, plus 100 PJ tussen 2013 en 2023.

Wind op Land

Uit de Nationale Energieverkenning 2017 (NEV 2017) bleek dat het doel om in 2020 14 procent van de energie uit hernieuwbare bronnen te gaan halen, met de toenmalige maatregelen niet bereikt werd.

Om dat doel toch nog te kunnen bereiken, moet het Kernteam Wind op Land voor 1 mei een plan indienen om op korte termijn meer capaciteit neer te zetten. De langetermijndoelen voor hernieuwbare energie lijken door het grote voorgenomen potentieel aan wind op zee wel binnen bereik te liggen.

Energiebesparingsverplichting

Ook de doelen voor energiebesparing zouden met de bestaande maatregelen niet gerealiseerd worden. In plaats van 100 PJ minder energiegebruik in 2020 dan in 2013 minder, kwam het NEV2017 uit op een reductie van 75 PJ.

Om dat gat te dichten moet onder meer de wet Milieubeheer gewijzigd worden. Die verplicht bedrijven tot het doorvoeren van alle energiebesparende maatregelen die binnen vijf jaar terugverdiend kunnen worden. Om die wet te kunnen handhaven, moet de bewijslast daarvan worden omgedraaid, stelt de Sociale Economische Raad (SER): bedrijven moeten aantonen dat ze die maatregelen genomen hebben. Eind 2020 moeten alle bedrijven dan aan de energiebesparingsverplichting voldoen.

Arbeidsmarkt

Ook het doel om 90.000 extra banen te creëren, bleef in de NEV 2017 steken op 76.000 in de periode 2014 tot 2020. Nijpels wijt dat tegenvallende aantal aan de vertraging van de uitvoering van diverse plannen. Die worden op hun hun beurt inmiddels ook vertraagd door het gebrek aan vakmensen – een gevolg van de economische groei van de afgelopen jaren. Daarnaast stelt hij dat er nog te weinig methodes zijn om goed te kunnen voorspellen welke maatregelen welke effecten op de arbeidsmarkt hebben. De SER werkt daarom aan een adviesrapport over werkgelegenheidseffecten van de energietransitie.

Het klimaatprobleem en de noodzaak van de energietransitie zullen de komende jaren veel vergen van de samenleving en de onderhandelaars voor het KlimaatAkkoord, verwacht Nijpels. Bovendien moeten we alvast verder kijken om ook aan de klimaatverplichtingen als die van het Klimaatakkoord van Parijs te voldoen. Greenpeace, Natuur & Milieu en Milieudefensie sluiten zich daarbij aan. Om nog enige kans te hebben de doelen voor energiebesparing en windenergie op land te bereiken, moeten de extra maatregelen snel in werking treden, benadrukken ze.

Bron: FluxEnergie

Ontsporing energieverbruik door wijziging gebruik

IAC

In juni 2016 stond in de Energiegids een artikel geschreven door Marcel Brandts van Brandts Energy Service BV. Dit artikel beschrijft hoe energiegebruik kan ‘ontsporen’ ten gevolge van wijzigingen in het gebruik van een productielocatie. Dit in combinatie met het ontbreken van inzicht hoe installaties ingeregeld zouden moeten zijn. Doordat het moeilijk is regelingen te controleren en bij te sturen door gebrek aan tijd/kennis leidt dit vaak tot een gebruik dat als reëel wordt gezien. Bij nader onderzoek blijkt echter dat voor een (groot) deel relatief eenvoudig energie is te besparen.

Lees het volledige artikel.